ALGEMENE VOORWAARDEN 

VAN SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF DE VRIES

INHOUDSOPGAVE:

ARTIKEL 1: VERZETTINGEN & ANNULERINGEN;
ARTIKEL 2: VOORRIJKOSTEN & ADMINISTRATIEKOSTEN;
ARTIKEL 3: FACTUREN EN BETALINGSVOORWAARDEN
ARTIKEL 4: GARANTIE AANSPRAKELIJKHEID EN KLACHTEN AFHANDELING;
ARTIKEL 5: SCHADES EN SERVICE AFHANDELINGEN;
ARTIKEL 6: OVERMACHT & ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
ARTIKEL 7: MATERIALEN & EIGENDOMSVOORBEHOUD
ARTIKEL 8: PRIVACY BELEID EN VERWERKTING GEGEVENS;
ARTIKEL 9: PRIJSWIJZIGINGEN;
ARTIKEL 10: VASTE ABONNEMENTEN
ARTIKEL 11: BEEINDIGING/SCHORSING VAN WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT
ARTIKEL 12: ONDEUGDELIJK WERK/ONDERZOEK
ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK (NEDERLANDS) RECHT /GESCHILLENREGELING

ARTIKEL 1 - VERZETTEN / ANNULEREN VAN GEPLANDE AFSPRAKEN:

Om welke redenen brengen wij kosten in rekening bij late verzettingen/annuleringen:

 • Omzet/winstderving; Onze planning wordt al ver van te voren klaar gezet en indien hier opdrachten uit wegvallen is dat voor ons derving van omzet/winst;
 • De planning / route van ons personeel kan in duigen lopen. Waardoor er te grote gaten onstaan of teveel reistijden tussen de klanten. Hierdoor kan het voorkomen dat we andere klanten ook moeten gaan afbellen omdat het anders niet meer uit gaat voor ons. En personeel kan hierdoor ook te vroeg vrij zijn waardoor wij, wel ons personeel een volle dag moeten betalen maar de die niet werkt. 
 • Bij een eerdere melding, hadden wij wellicht genoeg tijd gehad om andere klanten in te kunnen plannen die wel op een afspraak wachten. Dus gemiste plantijd voor andere klanten.

1.1 Tot wanneer kunnen klanten hun afpraken verzetten/annuleren:

 • Ingeplande afspraken bij onze eigen klanten kunnen KOSTELOOS worden verzet/geannuleerd tot 5 dagen voor aanvangsdatum. Indien er binnen deze 5 dagen een verzetting/annulering plaatsvindt zal er €15,- excl. btw aan administratiekosten worden doorberekend aan de klant;

  Wordt er een afspraak geannuleerd/verzet binnen 2 dagen voor aanvangsdatum, dan zal er €35,- excl. btw aan administratiekosten worden doorberekend aan de klant;

  Wordt de afspraak geannuleerd/verzet op dezelfde dag dan zullen er voorrijkosten worden gerekend. zie hiervoor artikel 2
 • M.b.t. klanten die via unive klant zijn bij schoorsteenveegbedrijf de vries ; Annuleert of wijzigt u de overeengekomen onderhoudsafspraak binnen 2 werkdagen voor aanvang, dan mag de leverancier of Univé annuleringskosten bij u in rekening brengen. Dit zal op basis van voorrijkosten zijn; [ zie artikel 2]

1.2 UITZONDERINGEN WAARDOOR ER GEEN KOSTEN WORDEN DOORBEREKEND ZIJN:

 • Indien "Schoorsteenveegbedrijf de Vries" een afspraak heeft ingepland binnen 10 dagen voor aanvangsdatum. Zullen er geen kosten worden doorberekend aan klant m.b.t. annuleren/verzetten. Dit omdat de klant te kort dag heeft wellicht om op tijd de afspraak gezien te kunnen hebben of om iets te regelen zodat hij/zij aanwezig kon zijn;

 • Zowel wij als u blijven ook mensen. Bij calamiteiten zoals overlijden, ziekte , Overige spoedgevallen waarbij u niks aan kunt doen - zijn wij bereid om uit coulance geen kosten in rekening te brengen. Let wel: er wordt hier een notitie van gemaakt. Indien dit vaker gebeurd worden de kosten wel in rekening gebracht.

 • Indien er door ons fouten zijn gemaakt in de planning, waardoor u niet op de hoogte was gesteld van de afspraak.

 • Indien u wel op tijd bericht heeft toegezonden van afmelding maar door ons nog niet was verwerkt. 

 

Wij kijken altijd een aantal keer na op gemiste berichten. Hierbij wordt ook gekeken naar de datum! Wij zijn niet verantwoordelijk als:

 • De klant mails niet leest;
 • Uw mailbox vol zit waardoor onze mails niet aankomen;
 • Uw contact gegevens zijn gewijzigd en u dit niet aan ons door heeft gegeven waardoor u geen berichten heeft ontvangen.

Mocht het zo zijn dat u wel een bericht heeft toegezonden en we deze nog over het hoofd hebben gezien dan kunt u dit aangevenen zullen we deze erbij zoeken. Mocht dit alsnog binnen de periode zijn waarin in u kosteloos kon verzetten/annuleren , dan zullen er geen kosten in rekening worden gebracht of indien deze al zijn gerekend worden deze gecrediteerd naar u. 

ARTIKEL 2 - VOORRIJKOSTEN & ADMINISTRATIEKOSTEN:

2.1 WANNEER WORDEN ER VOORRIJKOSTEN GEREKEND:

 • Indien er geen annulering of verzetting heeft plaatsgevonden en de klant bij aankomst niet thuis is indien hij voor de dienstlevering wel aanwezig moest zijn. Hierdoor hebben wij de dienst niet kunnen uitvoeren.
 • Indien wij bij aankomst de dienst niet kunnen uitvoeren omdat de kachel en/of het rookkanaal nog te warm/heet is om te kunnen vegen;
 • Indien de klant op de dag zelf de afspraak annuleerd/verzet;
 • Indien wij door obstakels niet erbij kunnen komen waardoor wij de dienst niet hebben kunnen leveren;

2.2 WANNEER WORDEN ER INCASSOKOSTEN GEREKEND:

 • Bij het niet op tijd betalen van een nota worden er INCASSOKOSTEN a minimaal €40,- excl. btw in rekening gebracht. - Bij verdere uitblijven zal het naar de deurwaarde worden verzonden en zullen er verdere kosten zoals wettelijke rente en incassokosten bij komen.
 • Bij niet tijdig annuleren of verzetten van afspraken [artikel 1]

2.3 Wat wordt er gerekend als voorrijkosten:

 • Regio Friesland a €45,- excl. btw
 • Regio Drenthe/Groningen/Kop Overijssel/ Noordoostpolder a €50,- excl. btw

  LET OP BENT U KLANT VIA UNIVE DAN ONTVANGT U VAN UNIVE DE REKENING MET DE VOORRIJKOSTEN!
  VOOR HET TARIEF HIERVOOR NEEM CONTACT OP MET UNIVE VEILIG WONEN....

ARTIKEL 3 - FACTUREN EN BETALINGSVOORWAARDEN

3.1 BETAALWIJZE:

 • U heeft bij ons de mogelijkheid met betalen via IDEAL [op rekening] , Per pin , contant [alleen bij eigenaar] - Personeel neemt GEEN contanten aan!

3.2 BETALEN VAN OPDRACHTEN VOOR PERIODIEKE KLANTEN/EENMALIGE KLANTEN:

 • U ontvangt na dienstlevering van ons de bon/nota voor de betaling. Voor betaalwijzes zie [artikel 3.1]

3.3 BETALEN - VASTE ABONNEMENT KLANTEN;

 • Vaste abonnement klanten ontvangen standaard van te voren de nota voor de komende periode, ga naar [artikel7]

3.4 BETALINGSTERMIJNEN;

 • Ontvangen nota's dienen binnen 5 dagen bij ons binnen te zijn;
 • Let op: bij het uitblijven van betaling ontvangt u na een tweede herinnering extra kosten van minimaal €40,- excl. btw aan administratiekosten. Indien het alsnog uitblijft zal het direct worden doorgezonden naar de deurwaarder.

3.5 VEEGBEWIJZEN & ONDERHOUDRAPPORTEN/INSPECTIERAPPORTEN INDIEN ER NIET BETAALD WORDT:

 • Indien er uit controle blijkt dat u niet betaald heeft [na een aanmaning] voor de dienstlevering vervalt uw veegbewijs/onderhoudsrapport.
  Indien wij na de aanmaning nog geen betaling binnen hebben zullen wij het veegbewijs / rapport ongeldig verklaren per post ontvangt u dan bericht. 

3.6 NIET BETALEN I.V.M. GEMAAKTE SCHADES ECT.

Indien een dienst wel gewoon is geleverd dient u de factuur alsnog te voldoen! Mocht het zo zijn dat er schade is ontstaan bij het leveren van de dienst dan wordt dit los van de nota van dienstlevering geregeld. De dienst is tenslotte gewoon uitgevoerd.
zie verdere informatie hierover bij [artikel 4 & 5]

Dit geldt ook voor eventuele levering van materialen of meerwerkzaamheden die nog moeten worden uitgevoerd. 

Indien er met u een vervolg afspraak is gemaakt om meerwerkzaamheden uit te voeren of materiaal te leveren dient u de nota van de gedane werkzaamheden wel gewoon te voldoen en niet pas te betalen als de vervolg afspraak is geweest! Doet u dit niet, dan wordt er automatisch niks meer ingepland en hanteren wij gewoon de kosten zoals hierboven wordt vermeld.

 1. Indien niet anders overeengekomen is de aannemer gerechtigd tot betaling in evenredigheid met de stand van het werk: hij mag periodiek termijnfacturen indienen voor al het reeds uitgevoerde werk en geleverde materialen.
 2. Betaling dient te geschieden binnen de termijn die vermeld is op de factuur (uiterlijk binnen 5 werkdagen). Na verloop van voornoemde termijn is er sprake van betalingsverzuim en is de consument zonder nadere ingebrekestelling of bericht, de wettelijke rente (zie art. 6:119 BW) verschuldigd.
 3. Voor aanbetalingsnota’s geldt een betaal termijn (binnen 5 dagen na gegeven akkoord) ;
 4. De aannemer is gerechtigd tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het openstaande bedrag (dan wel het percentage volgens de WIK) nadat de consument een laatste betalingstermijn van 14 dagen heeft gekregen en alsnog niet betaald heeft.  
 5. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de aannemer bij de consument de eindfactuur met eindafrekening in. Deze eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van al wat verschuldigd is gezien de overeengekomen prijs (zie art. 2) en het meer- en minderwerk.
 6. De consument is gehouden facturen tijdig en geheel te betalen en is niet gerechtigd tot verrekening van enige schade of (tegen)vordering. Dit verloopt gewoon via verzekeringen en aansprakelijkheidsvoorwaarden!
 7. De consument is ook niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling. Facturen dienen tijdig en volledig betaald te worden.
 8. Alle vorderingen van de aannemer zijn terstond en geheel opeisbaar in geval van (aanvraag van) faillissement, WSNP, surseance of beslaglegging ten laste van de consument.
 9. Kortingen/al eerder betaalde bedragen van een en dezelfde opdracht zullen op de eindafrekening in mindering worden gebracht. Restant dient dan nog te worden voldaan;
 10. De betalingen naar de aannemer toe dienen gedaan te worden per pin of contante betaling, Overboeking per bank/op rekening 

ARTIKEL 4: GARANTIE AANSPRAKELIJKHEID EN KLACHTEN AFHANDELING;

4.1 GARANTIE NA DIENSTLEVERING;

 • Mochten zich problemen voordoen, gelieve binnen 14 dagen na dienstverlening / of na ontvangst van het onderhoud/veeg rapport - schriftelijk/per e-mail te melden bij SchoorsteenVeegBedrijf de Vries bv. Indien er na deze dagen een melding wordt gedaan of indien de melding niet schriftelijk staat vastgelegd kan er GEEN aanspraak worden gemaakt op de aansprakelijkheid van SchoorsteenVeegBedrijf de Vries bv. Indien er later een melding binnenkomt en ze dan langskomen kan het zijn dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

 • "Schoorsteenveegbedrijf de vries" is bij het vegen van de schoorsteen niet aansprakelijk voor eventuele constructie fouten in het kanaal, slechte daken of dakpannen die kapot gaan doordat ze al in slechte staat zijn. Als schoorsteenveger gaan wij ervan uit dat wij gewoon uw rookkanaal kunnen vegen. Mocht er door een installatie fout/constructie fout in het kanaal wat fout gaan tijdens het vegen zijn wij hier niet aansprakelijk voor maar het bedrijf/persoon die het bij u heeft geïnstalleerd.  Een deugdelijk rookkanaal hoor minimaal 15 tot 20 jaar mee te kunnen gaan zonder los te raken of dergelijke.

 •  Het kan voorkomen dat er uitloop is in de planning van SchoorsteenVeegBedrijf de vries b.v. hier kunnen geen rechten aan worden ontleend, voor verzekering m.b.t. schoorsteenvegen is dit geen probleem zolang er maar aangetoond kan worden dat er een afspraak staat /wordt gepland.

 • Overige aansprakelijkheid wordt alleen erkend indien dit is gekomen door het onderhoud dat SchoorsteenVeegBedrijf de Vries bv zijn personeel / ingehuurd personeel het heeft veroorzaakt. Gelieve hier tijdig [binnen 14 dagen] een melding van maken [schriftelijk/per email].

 • Indien partijen bij calamiteiten niet uitkomen, zal rechtsbijstand-aansprakelijkheidsverzekeringen worden ingeschakeld. En deze het verder onderling afhandelen.

 • Bij pelletkachel onderhoud is SVB de vries niet verantwoordelijk voor andere storingen die de kachel aangeeft. Deze kunnen wij niet verhelpen omdat hier andere codes voor nodig zijn en zijn dan ook niet gekomen zijn door onderhoud. Indien u storingsmeldingen heeft die niet met het onderhoud te maken heeft dan adviseren wij u contact op te nemen met fabrikant of verkooppunt waar u hem vandaan heeft.
  Deze hebben voor andere storing types de juiste codes en instellingen

 • Er wordt altijd geprobeerd om in de gewenste periode in te plannen. Echter kunnen er geen rechten worden ontleend op de planning, dit is namelijk erg afhankelijk van diverse omstandigheden. Voor klanten die geen VAST abonnement hebben - is er geen garantie dat ze elk jaar mee kunnen worden genomen op de planning - dit wordt uiteraard wel geprobeerd. Klanten met een Vast abonnement hebben namelijk altijd voorrang, en Vol is vol.

 •  Voor klanten met een vast abonnement: Bij een volledige stop van het bedrijf wordt het contract automatisch stopgezet, en zullen de overgebleven jaren uiteraard niet in rekening worden gebracht.  Klant ontvangt hier dan tijdig bericht van. Bij overname is de klant indien de dienstverlening niet bevalt bij de nieuwe partij gerechtigd het abonnement te laten beëindigen, na minimaal het 1x laten uitvoeren van de dienstverlening door de nieuwe partij

 • Mochten er vogels / vogelnesten of overige nesten in een kanaal bevinden, dan kan er niet geveegd worden. De nesten zullen eerst verwijderd moeten worden. Wij mogen pas nesten verwijderen indien de jongen zijn uitgevlogen! In die periode kunt u helaas niet stoken! Bij het verwijderen van vogelnesten kan veel rommel ontstaan! Wij doen ons best hierbij zo min mogelijk vrij te laten komen, maar vragen u vriendelijk belangrijke spullen af te dekken of te verwijderen!Wij zijn hierbij niet aansprakelijk als de klant hier geen voorzorg voor heeft gedragen.

 • Eventuele kappen /dakpannen die eraf zijn gewaaid door storm en wind vallen niet onder garantie! Indien een kap niet goed is terug gezet dient dit ook binnen 14 dagen gemeld te worden - gebeurd dit later valt dit niet binnen de service garantie!
 • Bij aanwezigheid van MATIG en/of Veel Creosoot krijgt u op uw veegbewijs een advies. - Bij matig creosoot kan er vaak nog gewoon gestookt worden maar is het advies wel om het eenmalig uit te laten kloppen of roterend te laten vegen. Bij veel creosoot is uitlaten kloppen het advies en krijgt u van ons een negatief stookadvies. (let op dit is geen stookverbod) dit kan een schoorsteenveger u niet geven. Wel bestaat de kans dan mocht er iets gebeuren dat uw verzekering niks uitkeerd!

  Indien er veel of matig creosoot aanwezig is dan is het normaal dat er nog wat naar beneden kan komen indien de veger is langs geweest. Of dat u alsnog rookterugslag krijgt of geen trek heeft. Indien dit het geval is neem dan z.s.m. contact op met ons! [let op is het langer dan een maand geleden hierbij] dan zien wij dit niet als service bezoek! En zullen er gewoon weer kosten voor de veegbeurt worden gerekend!

 • Schoorsteenveegbedrijf de vries zuigt/ ruimt alleen het roet/creosoot op wat uit uw rookkanaal komt! As in aslades of resservoirs of wat in uw kachel ligt door het stoken verwijderen/legen wij niet!

  Om de volgende redenenen:
  - een laagje as in uw kachel van uw vorige stookbeurt bevordert juist het stoken als u hem weer aan doet.
  - Ter voorkoming van verstopping/ brand in onze stofzuigers door nog brandende of hete stukjes van het stoken.

4.2 Overige:

 • De aannemer geeft garantie op de werkzaamheden die De aannemer volledig heeft kunnen uitvoeren bij de consument zoals was afgesproken, indien de consument verzuimd heeft dat de aannemer dit kon doen vervalt alle garantie. Mocht iets niet naar wens zijn of moet de aannemer nog een correctie op iets uitvoeren dan staat De aannemer hier garant voor. Indien de consument en de aannemer er samen niet uitkomen zal De aannemer hun rechtsbijstandsverzekering inschakelen om het verder met de consument op te lossen.
 • Indien de consument niet aan betalingsverplichtingen heeft gehouden vervalt hierbij ook de garantie naar deze consument toe, voor de gedane werkzaamheden.
 • De aannemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen, vermogensschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 • Bij de werkzaamheden die de Aannemer , diens personeel of derde uitvoeren bij de consument, aanvaren zowel de aannemer als derde partijen geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, roosters, leidingen, putten, kieren, daken waarbij al eventuele lekkage gevaar was e.d. (m.b.t. leidingwerk wel als hier werkzaamheden aan zijn verricht, indien door derde partij loopt dit via de derde partij en hun voorwaarde hierop)

VOOR SCHADES EN AFHANDELING SERVICE AFSPRAKEN ZIE OOK ARTIKEL 5

ARTIKEL 5 - SCHADES EN SERVICE AFHANDELINGEN:

 • Indien er schade is ontstaan bij een klant door toedoen van personeel of ingehuurd personeel van "Schoorsteenveegbedrijf de vries". Dit dit binnen 14 dagen na dienstlevering en/of ontvangst van rapport schriftelijk of per mail te worden gemeld.

 • Als SchoorsteenVeegBedrijf gaan wij er van uit dat het rookkanaal deugdelijk is geïnstalleerd mocht er schade ontstaan door ondeugdelijke installatie van rookkanaal / constructiefouten dan ligt de aansprakelijkheid hiervan bij de partij die dit heeft geïnstalleerd. Schoorsteenveegbedrijf de Vries bv is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan tijdens het vegen doordat een rookkanaal loslaat. Mocht het zo zijn dat onze veegborstel vast komt te zitten doordat een rookkanaal is losgeraakt of niet goed is geïnstalleerd, dan zullen de kosten van de haspel worden verhaald op de klant. Klant kan dan vanuit zijn kant dit weer verhalen via verzekering of bij de persoon die het kanaal heeft geïnstalleerd. Het kan nooit zo zijn dat er door het schoorsteenvegen een kanaal los kan laten, als schoorsteenveger gaan wij ervan uit dat dit in orde is, wij kunnen namelijk niet in een kanaal kijken.

 • SchoorsteenVeegBedrijf de Vries bv kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het stookgedrag van de stoker; een kanaal kan dan namelijk binnen 2 weken alweer vol zitten of uw kap ect. bij verkeerd stoken.

 • Indien de dienst wel gewoon is geleverd dient de nota wel gewoon hiervoor betaald te worden. Mochten er kosten uitvloeien i.v.m. de gemaakte schade dan wordt dit daar los van afgehandeld of tussen klant en schoorsteenveegbedrijf de vries zelf of tussen beide verzekeringsmaatschappijen.

 • De aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade aan het behandelde/bewerkte object wanneer die schade het gevolg is van onvoorzichtigheid z.q. nalatigheid van de aannemer zelf of diens personeel, bij de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan het bedrag van de eindafrekening naar de Consument toe. Doch beperkt zich tot het maximale bedrag dat uit hoofde van de beroeps/bedrijf aansprakelijkheidsverzekering van De aannemer zal worden uitgekeerd. Daarboven is De aannemer niet aansprakelijk, de Consument dient de aannemer in geval van schade wel in de gelegenheid te stellen om de schade te herstellen alvorens met de verzekering wordt besproken. 

 • Bij eventuele roetschade of overige schade die door toedoen van personeel is gebeurd dient de opdrachtgever dit eerst ten alle tijden te melden bij SchoorsteenVeegBedrijf de Vries b.v. ook als u klant bij ons bent via derden partijen!

 

ARTIKEL 6 - OVERMACHT & ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

 • Indien ten gevolge van overmacht (zijnde o.m. oorlog, mobilisatie, oproer, onlusten, blokkade, verkeersbelemmeringen, weersbelemmeringen, werkstaking, uitsluiting, gedwongen stilstand, brand, watersnood en/of abnormale waterstand, epidemie, ziekte van personeel) directe of indirecte stagnatie bij de aannemer ontstaat, of indien door vandalisme, bezetting (ook door krakers), atoomkernreacties, milieuramp, milieuverontreiniging t.p.v. het uit te voeren werk en met de gezondheid van personen bedreigende gevolgen, acties van maatschappelijke groeperingen, in- of uitvoerverbod, sneeuw-, en/of ijsbelemmering of door enige andere oorzaak buiten de schuld van de aannemer, de benodigde grondstoffen, hulpmaterialen of onderdelen welke van derden worden betrokken, hen niet respectievelijk niet tijdig kunnen bereiken. heeft de aannemer het recht de levering van de materialen en/of de uitvoering van het werk op te schorten zolang deze stagnatie of verhindering (of de gevolgen daarvan) aanhoudt zonder tot enige vergoeding jegens de consument gehouden te zijn. De aannemer is gerechtigd tot termijnverlenging.

 • Indien deze stagnatie of verhindering (of de gevolgen daarvan) langer dan dertig dagen duurt heeft de aannemer het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren voor het nog niet geleverde en/of nog niet uitgevoerde gedeelte. Hetgeen bij annulering reeds is geleverd en/of uitgevoerd moet alsdan gelijktijdig worden betaald. Bij annulering of ontbinding door een der partijen, is de aannemer niet gehouden enige kosten of schade te vergoeden aan de consument.

 • De aannemer is gehouden om tijdens de stagnatie of verhinderingen (al dan niet door overmacht) redelijke maatregelen ter voorkoming van schade te nemen. De consument is gehouden de kosten die hiermee gemoeid zijn te vergoeden aan de aannemer.

 • Bij een termijn voor uitvoering van de werkzaamheden kan De aannemer een toezegging doen waar hun zich aan dienen te houden, mits de weersomstandigheden & materialen die nodig zijn in orde zijn. Indien dit niet zo is dan is dit een overmacht positie. De aannemer zal in dit geval zijn best doen om de opdracht z.s.m. af te ronden voor de consument. Ook bij eventuele ziekte is er een overmacht positie waar dit ten sprake komt.

 • Wanneer er onvoorziene omstandigheden voordoen, doet De aannemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling tot de consument

 • Eventuele extra kosten die De ondernemer moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen verreist en die redelijk zijn ter beperking van schade, zullen door de consument worden vergoed. Het wordt uiteraard wel gemeld aan de consument voor dat het wordt uitgevoerd.

ARTIKEL 7: MATERIALEN & EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • De aannemer is vrij in de keuze van de te gebruiken materialen tenzij anders is overeengekomen. Indien door of vanwege de consument bepaalde materialen zijn voorgeschreven draagt de consument daarvan het risico tenzij de aannemer dat risico kende of moest voorzien en daarvoor niet heeft gewaarschuwd.

 • Voor alle diensten geldt , dat indien er gebruik wordt gemaakt van materialen/middelen die door de consument zelf ergens anders zijn ingekocht de aansprakelijkheid van de aannemer in zijn geheel komt te vervallen m.b.t. het desbetreffende onderdeel van de opdracht.

 • Onverwerkte materialen zijn en blijven eigendom van de aannemer, tenzij consument er voor betaald heeft. Er geldt een eigendomsvoorbehoud op grond waarvan de aannemer gerechtigd is materialen terug te halen en de consument is in dat geval gehouden tot medewerking aan teruggave van die materialen waarvoor consument geen betaling heeft verricht.

 • Bij alleen aankoop van materialen/middelen in de winkel of via webshop kan de klant deze artikelen retour sturen. (binnen 14 dagen, in originele verpakking) indien later binnen of bij gebreken en/of ontbreken van officiële verpakking ontvangt de consument geen restitutie.

 • Materialen op bestelling die speciaal op basis van *maatwerk* kunnen niet retour en dienen ten alle tijden betaald te worden aan de aannemer.

 • De aannemer maakt bij projecten foto’s van gedaan werk, of voor het opmaken van offertes. Indien u niet wenst dat deze foto’s voor marketing doeleinde worden gebruikt dient u dit aan te geven aan de aannemer. Indien u dit niet doet bestaat er kans dat de foto wordt gebruikt voor marketing doeleinden.
  Wel wordt hier rekening gehouden met de privacy wetgeving en zal de aannemer nooit en te nimmer foto’s met portret plaatsen zonder gevraagde toestemming of ander gevoelig materiaal.


ARTIKEL 8: PRIVACY BELEID EN VERWERKTING GEGEVENS;

ARTIKEL 9: PRIJSWIJZINGEN;

Schoorsteenveegbedrijf de Vries heeft het recht om tussentijdse prijswijzigingen uit te voeren i.v.m. inflatie en de marktconform van die tijdsperiode.

Hier kunnen verder geen rechten worden ontleend.

Indien u een vast abonnement heeft zullen hier andere voorwaarden aan vast zitten zie hiervoor uw overeenkomst. 

ARTIKEL 10: VASTEĀ ABONNEMENTEN

Consumenten kunnen bij aannemer vaste service abonnementen afsluiten. Hiervan ontvangt de consument dan een overenkomst per mail of per post. 

Na onvangst hiervan heeft de consument vanaf dagtekening datum een bedenktijd van 14 dagen om hier op terug te komen. Daarna is de periode geldig vermeldt op het contract.

Abonnement klanten ontvangen circa 30 dagen van te voren de nota voor de komende periode. Indien deze niet tijdig voldaan worden behoudt aannemer het recht de geplande afspraken te annuleren tot betaling is voldaan. 

De service abonnementen zijn op basis van stilzwijgende verlengingen voor continu dezelfde periodes. klant kan tot 7 dagen van de ingangsdatum het contract kosteloos laten beeindigen bij ingang van de nieuwe periode. 

Voor meer voorwaarden voor uw service abonnement zie uw overeenkomst.

ARTIKEL 11: BEEINDIGING/SCHORSING VAN WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT

 1. e Consument kan de uitvoering van de werkzaamheden ten allen tijde geheel of gedeeltelijke beëindigen/ tussentijds pauzeren.
 2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van de werkzaamheden op het moment van oplevering in onvoltooide staat.
 3. Gedurende de schorsing zal de aannemer gepaste maatregelen nemen ter voorkoming en/of beperking van schade aan het werk. Hij dient na te laten hetgeen schade aan het werk zou kunnen veroorzaken of wat latere voortzetting zou kunnen bemoeilijken. De aannemer stelt de consument op de hoogte van deze maatregelen en van de daarmee gemoeide kosten. Tenzij de aannemer aansprakelijk en schadeplichtig is w.b. de schorsing van het werk, is de consument gehouden om de aannemer al zijn kosten te vergoeden.
 4. De aannemer heeft recht op het betaald krijgen van het reeds voor de schorsing uitgevoerde deel van het werk en van de kosten bedoeld in 10.3 hiervoor.
 5. Indien de schorsing van het werk langer duurt dan drie maanden, is de aannemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen (zonder schadeplichtig of aansprakelijk te zijn). Dit laat onverlet dat de aannemer in alle gevallen en te allen tijde aanspraak kan maken op (schadevergoeding vanwege) tekortkomingen in het nakomen van de verplichtingen die de consument heeft jegens de aannemer.
 6. De consument is te allen tijde bevoegd op te zeggen en/of de aannemer op te dragen het werk (geheel of deels) tussentijds te beëindigen en op te leveren. In dat geval is de consument gehouden tot betaling van de aanneemsom minus besparingen (o.g.v. art. 7:764 BW).
 7. Bij annulering van opdracht wat nog niet deels is gedaan of nog niet is afgenomen geld art. 3.7 van deze algemene voorwaarden.
 8. De Consument zal De aannemer haar toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de extra kosten die eventueel erbij komen zoals extra kosten voor extra werkzaamheden, materialen, door beëindiging ontstane kosten, en verminderd met het niet geleverde alsmede de niet gemaakte kosten.
 9. Blijft één van de partijen in gebreken nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:

-In staat van faillissement raakt;

-Surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt.

-Zijn onder curatelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd.

-Bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

ARTIKEL 12: ONDEUGDELIJK WERK/ONDERZOEK

 1. Partijen verlenen elkaar medewerking bij onderzoek van (tekortkomingen in) het werk, waaronder onderzoek door deskundigen (inclusief eventueel destructief onderzoek). Onderzoekskosten worden in beginsel gedragen door de partij die het onderzoek wenst. Als blijkt dat kosten terecht gemaakt zijn, worden deze in redelijkheid vergoed door de andere partij. De deskundige zal gevraagd worden zich uit te laten over redelijke verdeling van de kosten gemoeid met zijn onderzoek, waaraan partijen zich conformeren.
 2. De aannemer is gerechtigd om eventuele gebreken te herstellen (indien dat na onderzoek nodig blijkt te zijn) en de consument dient de aannemer daartoe in de gelegenheid te stellen.
 3. Gebreken worden door de aannemer binnen een redelijke termijn hersteld of vernieuwd op zijn kosten indien hij aansprakelijk is en daartoe in redelijkheid gehouden is. Indien de kosten van herstel onredelijk hoog zijn, is de aannemer gerechtigd om in plaats van te herstellen, schade te vergoeden tot het maximale bedrag waarvoor hij aansprakelijk is ZIE OOK ARTIKEL4/5

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK (NEDERLANDS) RECHT /GESCHILLENREGELING

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze Algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld.
 2. Bij het er niet uitkomen bij een geschil met de consument zal De aannemer eerst zijn Rechtsbijstand verzekering inschakelen of aansprakelijkheidsverzekeringen.
 3. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van en onder deze algemene voorwaarden vallende rechtsverhouding, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse Rechter.

ARTIKEL 14 - SLOTBEPALINGEN

 1. Deze Algemene voorwaarden treden in werking op 1 JANUARI 2023. Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende voorwaarden.
 2. Deze Algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene voorwaarden van “ Schoorsteenveegbedrijf de Vries bv”.
 3. Deze Algemene Voorwaarden liggen bij Schoorsteenveegbedrijf de vries bv ter inzage op kantoor en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
 4. SVBde vries is bevoegd de rechten en verplichtingen uit het contract over de dragen. U geeft daartoe bij voorbaat toestemming. Daarbij geldt dat indien door de overdracht sprake zou zijn van overgang van verplichtingen als bedoeld in afdeling 3 van titel 2 van het burgerlijk wetboek zonder dat deze overgang plaatsvindt in verband met de gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming. SVBde vries Jegens u aansprakelijk is voor de nakoming door derde na de overgang. Het contract blijft van kracht indien de rechtsvorm van SVBdevries wijzigt, tenzij anders wordt vermeld in een officieel email bericht op per post door svbdevries aan de klant dat dit veranderd.
 5. In geval van tegenstrijdigheid tussen het in de offerte dan wel overeenkomst en het in de algemene voorwaarde bepaalde, prevaleert het in de offerte dan wel overeenkomst bepaalde.
 6. svbdevries heeft het recht om deze algemene voorwaarden evenals andere informatie altijd aan te passen naar juistheden op dat moment.
 7. svbdevries werkt met de richtlijnen van AVG-privacy wetgeving en zorgen ervoor dat gegevens van kopers of prospecten volgens deze richtlijnen worden behandeld. Uitgebreider te lezen in het privacy – beleid van svbdevries (zie website of op te vragen op kantoor)
 8. Eventuele typfouten in deze voorwaarden kunnen niet op svbdevries worden verhaald.

DRONRYP - 1 JANUARI 2023